Illustration zum Kinderbuch »Kiki & Tom«. Kiki reitet auf dem Pony Hanna.